• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Serra-Hal%C4%B1-Y%C4%B1kama/584564141587701

EVİNİZDE LEKELERE KARŞI KOLAY TEMİZLEME BİLGİLERİ

EVİNİZDE BAZI LEKELERE KARŞI KOLAY TEMİZLEME BİLGİLERİ

1-Do­ma­tes ve sos le­ke­le­ri­nin te­miz­len­me­si:

Spa­get­ti so­su ve­ya do­ma­tes çor­bası gi­bi do­ma­tes bazlı halı le­ke­le­ri­ni te­miz­ler­ken %3 hid­ro­jen pe­rok­sit ve­ya ok­si­jen içe­ren sıvı fer­ment de­ter­jan kul­la­na­bi­lir­si­niz. Halıda­ki le­ke­le­ri yok et­me­ye çalışırken, her za­man halının çok faz­la göz­le gö­rül­me­yen bir kısmında bu uy­gu­la­mayı yap­mayı akıldan çıkar­mayın. Te­miz­le­yi­ci­yi uy­gu­ladıktan son­ra, bir­kaç da­ki­ka le­ke­nin üze­rin­de bırakın, ardından te­miz suy­la du­ru­layın. Her za­man bir ku­rut­ma kağıdı ile ku­ru­ta­rak le­ke­le­ri halıdan alın, ama as­la sürt­me­yin. Böy­le­lik­le halı el­yafı za­rar gör­me­miş olur. Le­ke­ye yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar­da dai­ma dışar­dan içe­ri doğ­ru ha­re­ket edin. Böy­le­lik­le le­ke­nin da­ha faz­la ala­na dağılmasını ön­le­miş olur­su­nuz.

2-Sakız le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Sakız halı yü­ze­yin­de yapışkan bir kir bırakır. Sakızdan kay­nak­la­nan bu tip le­ke­ler ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­yin. Çün­kü te­miz­len­me­si ve halı yü­ze­yin­den yok edil­me­si aslında ol­duk­ça ko­laydır. Bu tip yapışkan kir­ler ya bel­li fir­ma­ların sprey te­miz­le­yi­ci­le­ri ve­ya her­han­gi bir yağlı te­miz­le­yi­ci­ler­le ko­laylıkla yok edi­lir. Önem­li olan halının yü­ze­yi­ne yapışmış ve ku­ru­muş bu sakız ta­ne­cik­le­ri­nin yu­mu­şa­masını sağ­la­maktır. Ardından so­dalı su yardımıyla te­miz bir be­zi le­ke­nin üze­ri­ne bastırmak ve bir­kaç da­ki­ka bek­let­mek ye­ter­li ola­caktır. Bu iş­le­min ardından le­ke yok edil­di­ğin­de hiç kim­se bu yü­zey­de ön­ce­den sakız le­ke­si bu­lun­du­ğu­na inan­ma­ya­caktır.

3-Yağ le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Yağ le­ke­le­ri de ayrı bir dert­tir. Halıda­ki yağ le­ke­le­ri­ni te­miz­le­mek için şu yön­te­mi uy­gu­la­mayı de­ne­yin; yağlı le­ke ya da le­ke­le­rin üze­ri­ne bir ge­ce ön­ce­sin­den so­da ve­ya mısır ni­şas­tası uy­gu­layın. Va­kum­la­manın ardından, yağın emi­li­mi sağ­lanır. Eğer bu uy­gu­la­manın ardından ha­la le­ke ve kalıntı yok edil­me­diy­se, le­ke yok ola­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne bir bez yardımıyla sir­ke uy­gu­layın. Yağ le­ke­le­ri­ni çöz­mek üze­re özel ola­rak for­mü­le edil­miş bir sıvı bu­laşık de­ter­janı halıda­ki yağ le­ke­le­ri­ni yok ede­cek­tir. Bu­nun için de yarısı de­ter­jan yarısı su do­lu bir so­lüs­yo­nu le­ke­nin üze­ri­ne di­rekt sprey­le­me yön­te­miy­le uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Ardından hav­lu pe­çe­te ve­ya te­miz bir bez yardımıyla le­ke kay­bo­la­na dek si­le­bi­lir­si­niz. Da­ha son­ra du­ru­la­mak için nem­li bir sün­ger yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni si­lin.

4-Şu­rup ve ben­ze­ri yapışkan le­ke­le­rin te­miz­len­me­si:

Her­han­gi bir pas­ta, kek şu­ru­bu ve­ya re­çe­lin halıya dö­kül­me­si tam bir ka­bus­tur. Bu yapışkan dö­kün­tü da­ha da de­rin­le­re halı el­yafının içi­ne nü­fuz eder­se da­ha da bü­yük fe­la­ket olur. Bu tarz şe­ker­li ve yapışkan sıvı le­ke­le­rin te­miz­li­ğin­de, bir çay kaşığı bu­laşık de­ter­janını bir çay kaşığı ılık suy­la karıştıra­rak bir so­lüs­yon el­de edin. Bu sıvıyı le­ke­nin üze­ri­ne sprey­le­ye­rek uy­gu­la­ya­ca­bi­le­ce­ği­niz bir şi­şe­ye ko­yun. Sıvıyı le­ke­nin üze­ri­ne dök­tük­ten son­ra kağıt hav­lu ve­ya te­miz bir bez yardımıyla le­ke­nin üs­tü­nü si­lin. Bu uy­gu­la­manın da ardından le­ke­nin üze­ri­ni yapışkan ve sa­bun­lu kalıntıyı halıdan yok et­mek amacıyla te­miz suy­la si­lin.

5-Şa­rap le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Şa­rabın ta­nen içer­me­si ne­de­niy­le şa­rap le­ke­le­ri­nin yok edil­me­si ba­zen çok zor­dur. Halıda­ki kırmızı ve be­yaz şa­rap le­ke­le­ri­ni yok et­mek için bazı ba­sit so­lüs­yon­lar vardır. Ör­ne­ğin, eğer halıya kırmızı şa­rap dö­kül­düy­se, le­ke­nin üze­ri­ne der­hal bir bar­dak be­yaz şa­rap dö­kün. Be­yaz şa­rap kırmızı şa­rabı et­ki­siz kıla­cak, böy­le­lik­le le­ke kay­bo­la­caktır. Be­yaz şa­rap­tan kay­nak­la­nan le­ke­le­ri ise bir mik­tar sir­key­le bastırmanız ye­ter­li ola­caktır. Her iki le­ke­yi yok et­me me­tot­ları da beş da­ki­ka­dan az bir za­manı alır.

6-Üzüm su­yu le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Şa­rap­ta ol­du­ğu gi­bi üzüm su­yun­da­ki ta­nen­ler le­ke­nin halıdan çıkarılmasını zor­laştırır.

Ko­yu bir mor le­ke­nin ver­di­ği gö­rü­nüm ol­duk­ça ür­kü­tü­cü bir o ka­dar da zor­dur. An­cak so­dalı su bu ko­nu­da im­dadınıza ye­ti­şir. Bir mik­tar so­dayı halının üze­ri­ne dö­kün ve kağıt hav­lu yardımıyla tam­pon­la­ma iş­le­mi yapın. Aynı şe­kil­de halıda­ki bu le­ke­nin yok edil­me­si için bir mik­tar sir­ke ve yu­mu­şak bir el de­ter­janı karışımı da işi­ni­zi gö­rür. Bu karışımı le­ke­nin üze­ri­ne ha­fif­çe bastıra­rak ve bir sü­re bu iş­le­mi tek­rar ede­rek halıda­ki le­ke­nin yok edil­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.

Eğer ha­la le­ke­den iz var­sa bu de­fa nem­li te­miz bir be­zi kalıntının üze­ri­ne tam­pon­la­ya­rak uy­gu­layın.

7-Yağlı bo­ya le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Halıda yağlı bo­ya­dan kay­nak­la­nan le­ke­le­rin yok edil­me­si­ne iliş­kin her­han­gi bir kim­ya­sal mal­ze­me kul­lan­ma­dan ön­ce halının ilk etap­ta gö­rün­me­yen bir kısmında de­ne­me yap­manız fay­dalıdır.

Halının bu giz­li kısmı do­lap ve­ya mo­bil­ya­larınızın altında ka­lan bir kısmı ola­bi­lir. Böy­le bir uy­gu­la­ma halıya ol­du­ğun­dan da­ha faz­la ver­me­ni­zi ön­le­ye­cek­tir. Halıda­ki bu tip le­ke­le­ri yok et­mek için ilk etap­ta in­cel­til­miş ve az mik­tar­da bo­ya sö­kü­cü ti­ner kul­lanın. Ardından na­zik­çe le­ke kay­bo­la­na dek tam­pon­la­mayı sür­dü­rün. Eğer bu iş­lem işe ya­ramıyor ve­ya ti­ner bu­lun­mu­yor­sa o za­man ku­ru te­miz­le­me çö­zü­cü­le­ri kul­lan­mayı de­ne­yin. Eğer bo­ya de­rin­le­re nü­fuz et­me­diy­se fark edil­me­ye­cek­tir, yü­ze­yin ha­fif­çe çırpılması bo­yanın yok edil­me­sin­de ye­ter­li­dir. Eğer tüm bun­ların hiç­bi­ri işe ya­ramıyor­sa, o za­man pro­fes­yo­nel halı te­miz­li­ği ya­pan şir­ket­ler­le ir­ti­ba­ta geç­me­niz ge­re­ke­cek­tir.

8-Yağlı le­ke­le­rin te­miz­len­me­si:

Yağ içe­ren le­ke­le­rin halıdan çıkarıl-ması için yap­manız ge­re­ken ilk şey ön­ce­lik­le yağın bir şe­kil­de halıdan emi­li­mi­ni sağ­la­manız ola­caktır. Ka­bart­ma to­zu ve­ya mısır ni­şas­tası bu nok­ta­da iyi so­nuç ve­rir. Ön­ce­lik­le pud­rayı le­ke­nin üze­ri­ne bol mik­tar­da ser­pin ve bir ge­ce le­ke­nin üze­rin­de bırakın. Ardından pud­rayı va­kum­layın. Va­kum­la­nan alan­da­ki renk­ler­de bir sol­ma söz ko­nu­su ise le­ke­nin üze­ri­ni yu­mu­şak bir el de­ter­janı ve­ya yağ­la­ra karşı et­ki­li bir sıvı ça­maşır de­ter­janı ile sil­me­ye çalışın. Le­ke yok ol­du­ğun­da bu de­fa da te­miz nem­li bir bez ve­ya sün­ger yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni sil­me­yi de­ne­yin.

9-Oje le­ke­si­nin temizlenmesi:

Oje­den kay­nak­la­nan le­ke­le­rin yok edil­me­sin­de yalnızca ase­ton kul­lan­manız işe ya­rar. Bir mik­tar pa­muk ve­ya te­miz bir bez üze­ri­ne bir mik­tar ase­ton dö­kün ve le­ke kay­bo­la­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın. Tüm kalıntıları yok et­mek adına le­ke­nin üze­ri­ne bu kez te­miz su uy­gu­layın. Öze­lik­le oje­den kay­nak­la­nan le­ke­le­rin te­miz­li­ğin­de unut­mayın ki uy­gu­la­manın tam­pon­la­ma şek­lin­de yapılması son de­re­ce önem­li­dir. Sakın sürt­me­ye kalk­mayın, bu iş­lem oje­nin dağıla­rak le­ke­nin da­ha da ge­niş bir ala­na yayılmasına ne­den olur.

10-Çi­ko­la­ta le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Halıda çi­ko­la­ta ve­ya kah­ve le­ke­si mey­da­na gel­diy­se, le­ke­li kısma sir­ke uy­gu­la­ması yap­manız ye­ter­li ola­caktır. Tam­pon­la­ma iş­le­mi­ni le­ke yok ola­na ka­dar tek­rar­ladıktan son­ra nem­li bir sün­ger ve­ya bez yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni du­ru­layın. Sir­ke­nin ko­ku­su si­zi ra­hatsız edi­yor­sa, halını-zı te­miz­le­mek için yu­mu­şak bir sıvı el de­ter­janını da le­ke te­miz­li­ğin­de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Te­miz bir bez üze­ri­ne sıvı bir el de­ter­janını dö­kün ve ha­fif­çe bastıra­rak le­ke­nin yok ol­masını bek­le­yin.

11-Uhu le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Evin­de çe­şit­li ta­mi­rat­lar yap­mayı se­ven­ler­den­se­niz, ufak ka­za ve ak­si­lik­le­ri hiç bek­le­me­di­ği­niz bir an­da or­ta­ya çıka­bi­le­ce­ği­ne de tanık ol­muş­su­nuz­dur. Eğer böy­le bir ta­mi­rat ya­par­ken en sev­di­ği­niz halının üze­ri­ne yapışkan ve­ya uhu dö­kül­dü­ğün­de ne ya­parsınız? Ön­ce­lik­le bu gi­bi du­rum­lar­da as­la pa­ni­ğe kapılmayın. Aslında halı üze­rin­de olu­şan uhu le­ke­le­ri­ni te­miz­le­mek gö­rün­dü­ğün­den çok da­ha ko­laydır ve sanıldığının ak­si­ne çok az za­manınızı ala­caktır. Ön­ce­lik­le bu tip le­ke­ler­de uhu­nun dö­kül­me­si­nin he­men ardından mü­da­ha­le yapılması önem taşır. Uhu ne ka­dar ıslak ve ye­ni oluş­tuy­sa, halı üze­rin­den çıkarılması da o den­li ko­lay olur. Ön­ce­lik­le le­ke­nin üze­ri­ni ılık bir sün­ger­ler­le bastırın. Bu şe­kil­de da­ha faz­la uhu kalıntısı çıkarıla­mayınca­ya ka­dar bu iş­le­mi sür­dü­rün. Ardından ılık sir­ke­ye bastırılmış bir be­zi le­ke­nin üze­ri­ne yer­leş­ti­rin ve le­ke­nin üze­rin­de yak­laşık yarım sa­at bek­le­tin. Bu iş­lem­den son­ra uhu bez­le si­lin­di­ğin­de ko­laylıkla yok ola­caktır. An­cak eğer uhu çok­tan ku­ru­muş­sa, o za­man bir bıçak ve­ya spa­tu­la yardımıyla halının le­ke­li kısmını ha­fif­çe kazıyın. Bu iş­le­mi da­ha faz­la sert­leş­miş her­han­gi bir uhu kalıntısı çıkarıla­mayınca­ya ka­dar sür­dü­rün, o an­dan son­ra sir­ke­ye batırılmış hav­lu­yu le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın. Eğer tüm bu me­tot­ların hiç­bi­ri de le­ke­nin yok edil­me­si­ni sağ­la­maz­sa, bu kez ku­ru te­miz­le­me çö­zü­cü­le­rin­den bi­ri­ni kul­lanın. An­cak bu uy­gu­la­ma­dan ön­ce hem kul­lanıla­cak mad­de­nin hem de halınızın ürün ve kul­lanım kıla­vu­zu­nu iyi­ce göz­den ge­çir­dik­ten son­ra uy­gu­la­ma­ya baş­layın. Söz ko­nu­su mal­ze­me halınızda kul­lanıma uy­gun ise o za­man le­ke yok ola­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın.

12-Kah­ve le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:

Halının üze­rin­de­ki kah­ve le­ke­le­ri­nin yok edil­me­si aslında zor de­ğil­dir. Bu le­ke­le­rin yok edil­me­sin­de le­ke­ye müm­kün ol­du­ğun­ca ça­buk mü­da­ha­le edil­me­si önem­li­dir.

Halının üze­rin­de le­ke­le­ri et­ki­li bir şe­kil­de yok edin. Önem­li olan le­ke­nin ola­bil­di­ğin­ce ça­buk mü­da­ha­le edi­le­rek yok edil­me­si­dir. Eğer bu şe­kil­de dav­ran­maz­sanız, kalıcı za­rar­ların olu­şu­mu­nu ön­le­ye­mez­si­niz. So­da ve­ya sir­ke ile le­ke yok ola­na ka­dar si­lin. Eğer ge­re­ğin­den faz­la bek­ler ve le­ke­nin yer­leş­me­si­ne ne­den olur­sanız le­ke­nin çıkarılması zor­laşır. Bu aşa­ma­da le­ke­yi yok et­mek için ku­ru te­miz­le­me so­lüs­yo­nu kul­lan­manız ge­re­kir. Le­ke yok ola­na ka­dar tam­pon­la­mayı sür­dü­rün.